КСТ Форуми

Full Version: График на занятията на ОКС "магистър"-подготв. обучение от нетехнически специалности
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
График на занятията на ОКС "магистър" - 1 курс, подготвително обучение от професионални направления извън област на висше образование "Технически науки"