КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на магистри - II курс по базов учебен план за учебната 2016/2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Учебните занятия за ОКС магистър" - 3-ти семестър по базов учебен план за учебната 2016/2017 г. ще започнат на 07.11.2016 г.
Графикът ще бъде публикуван на 03.11.2016 г.