КСТ Форуми

Full Version: Зимна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 к -подг.обуч.от нетехнически спец.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Зимна изпитна сесия на специалност КСТ, ОКС "магистър", 1 курс - подготвително обучение - от професионални направления извън област на висше образование "Технически науки"