КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през месец декември
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити ще се проведат на 14.12.2016 г. в зала 3312.
В 13:30 всички дипломанти трябва да са в залата за демонстрация на своите разработки пред комисията.

Защитите на разработките ще се проведат от 14:30 в същата зала.