КСТ Форуми

Full Version: График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър", 1 курс - подг.обучение за летен сем.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
График на занятията на специалност КСТ, ОКС "магистър", 1 курс - подготвително обучение след "професионален бакалавър" и от други технически специалности.