КСТ Форуми

Full Version: Дати за дипломни защити до края на учебната година
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Редовната сесия за дипломни защити през месец юли за ОКС бакалавър ще се проведе в седмицата от 03.07.2017 г. Дипломните работи за нея трябва да се предадат до 23.06.2017 г. Ще се приемат и работи от дипломанти ОКС магистър.

При предаване на четири или повече дипломни работи ще се проведат следните извънредни сесии:
Предаване до 13.03, защити в седмицата от 27.03.
Предаване до 15.05, защити в седмицата от 29.05.