КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на спец. КСТ за м. март 2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити на специалност КСТ ще се проведат на 27.03.2017 г.
В 13:00 всички дипломанти трябва да са в лаб. 3309 за демонстрация на своите разработки пред комисията.

Защитите на разработките ще се проведат от 14:00 в зала 3312.