КСТ Форуми

Full Version: Изпит по дисц. "Компютърно моделиране" при доц. В. Кукенска - 28.04.2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитът по дисциплината "Компютърно моделиране" за ОКС"бакалавър" - 4 курс, редовно обучение ще се проведе на 28.04.2017 г. от 10 часа в зала 3312.