КСТ Форуми

Full Version: Примерно резюме на дипломна работа
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Примерно резюме на дипломна работа
Ръководителят да изисква от дипломанта за деня на защитата разпечатано резюме на ДР, изброяващо ясно и лаконично (т.е. около половин печатна страница) целта, самостоятелно решените задачи, метода (методиката) на работа, проведените експерименти, получените резултати, анализ / изводи и личен принос.
Резюмето е част от документацията, представяна на ДИК в деня на защитата.
(Точка 10 от “МЕМОРАНДУМА”)

Резюме

на дипломна работа на тема:”Управление на стъпков електродвигател с микроконтролер”

Дипломант: . . .

Целта на ДР е разработка на схема и програма за управление на стъпков електродвигател с помощта на микроконтролер AVR ATmega8515 на фирма Atmel.

Самостоятелно решените задачи са:
• изучаване на . . .(напр. принципите за работа и управление на стъпковите електродвигатели);
• изучаване на . . . (напр. използвания микроконтролер 8515);
• разработка на . . . (напр. схема за управление на стъпков електродвигател);
• разработка на . . . (напр. програма за управление на стъпков електродвигател);
• провеждане на необходимите тестове за правилност на предложеното решение.

Използва се (експериментален, теоретичен, числов . . .) метод, като са приложени основните теоретични положения за приложната област.

Проведени са експерименти за ... (напр. развъртане на електродвигателя в двете посоки под управление на разработената за микроконтролера програма, която взаимодейства с предложената съгласуваща електроника за управление на електродвигателя).
Получените експериментални резултати, представени в ДР, показват работоспособността на . . .

Анализ / изводи: предложеното решение е приложимо за . . . (напр. управление на биполярни стъпкови електродвигатели за моноинжекционни системи в автомобилите, т.к. те са от същата гама по захранващо напрежение и мощност).

Личен принос: разработена е . . . (напр. схема и програма за управление на стъпков електродвигател с помощта на микроконтролер AVR ATmega8515 на фирма Atmel).