КСТ Форуми

Full Version: Изисквания за разработка и защита на дипломни работи
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
В правилника за организация на учебната дейност на Технически университет - Габрово са описани правилата и задълженията на дипломанта за разработка и защита на дипломни работи.

Основните моменти, заедно с модели на заглавни страници, декларация за авторство и описание на използвана литература за описани в прикачения файл.