КСТ Форуми

Full Version: Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение за летен семестър на учебната 2016/2017 г.