КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през м. юли 2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Разпределенията на дипломните защити са публикувани на сайта на катедрата.

За всяка от трите сесии в обявения начален час всички дипломанти, които трябва да защитават за деня, трябва да бъдат в залата готови да демонстрират практическата част на разработката си.

Сесията с презентациите и защитите на дипломните работи ще започне след практическите демонстрации.