КСТ Форуми

Full Version: Предаване на дипломни работи за месец септември
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Удължава се срокът за предаване на дипломни работи за защита през месец септември до 08.09. Дипломантите, които искат да отложат предаването на дипломните си работи извън удължения срок, трябва предварително да подадат заявление до ръководител катедра КСТ, съдържащо уважителни причини за отлагането и срока за отлагане, според „Правилника за организация на учебната дейност на Технически университет – Габрово“. Защитите ще се проведат през седмицата от 25.09. Разпределението ще бъде публикувано допълнително.