КСТ Форуми

Full Version: Допълнителни дати за изпит по дисциплината "Висша математика" при доц. Е. Даскалова
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителни дати за изпит по дисциплината "Висша математика" при доц. Е. Даскалова за студенти от ОКС "бакалавър", върнали се от бригада в чужбина и студенти - редовно и задочно обучение с неположени изпити от предходни семестри.

11.09.2017 г. от 14 ч. в зала 1117
12.09.2017 г. от 14 ч. в зала 1108