КСТ Форуми

Full Version: Допълнителна дата за изпит по СИИ при проф. Даковски на 11.09.2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 11.09.2017 г. от 11 ч. в зала 3116 ще се проведе изпит по дисциплината "Системи с изкуствен интелект" при проф. Даковски.