КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през месец септември 2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
За всяка от трите сесии в обявения начален час всички дипломанти, които трябва да защитават за деня, трябва да бъдат в зала 3309, готови да демонстрират практическата част на разработката си.

Сесията с презентациите и защитите на дипломните работи ще започне след практическите демонстрации в зала 3312.