КСТ Форуми

Full Version: Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ за студенти били на бригада в чужбина, редовни и задочни студенти с повече от четири неположени изпити от предходни семестри.