КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на магистри - II курс по базов учебен план за учебната 2017/2018 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Учебните занятия за ОКС магистър" - 3-ти семестър по базов учебен план за учебната 2017/2018 г. ще започнат на 09.10.2017 г.
На 09, 10 и 11.10.2017 г. ще се проведат лекциите по дисциплината "Системи с изкуствен интелект" при проф. Даковски.
Графикът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.