КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на магистри - I курс по базов учебен план за учебната 2017/2018 г
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Учебните занятия за ОКС "магистър" - 1-ви семестър по базов учебен план за учебната 2017/2018 г. ще започнат на 27.10.2017 г.
Графикът ще бъде публикуван по - късно в сайта на катедрата.