КСТ Форуми

Full Version: Изпит по дисциплината СИИ при проф. Даковски - 17.11.2017 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 17.11.2017 г. от 12 ч. в зала 3312 ще се проведе изпит по дисциплината "Системи с изкуствен интелект" при проф. Даковски.