КСТ Форуми

Full Version: Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 курс по базов учебен план
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Поправителна сесия на спец. КСТ, ОКС "магистър"-1 курс по базов учебен план за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.
Датата за изпит при доц. Цеков ще бъде публикувана по-късно в сайта на катедрата.