КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на магистри - I курс по базов уч. план за летен сем. на уч. 2017-18 г
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Учебните занятия за ОКС "магистър" -1 курс по базов учебен план за летен семестър започват на 16.02.2018 г. от 8.00 ч. в зала 3312. От 8.00 до 14 ч. ще се проведат занятия по дисциплината "Мобилни интернет системи" при доц. Р. Иванов. От 14 до 20 ч. ще се проведат занятия по дисциплината "Платформено независимо програмиране при доц. Е. Захариева.