КСТ Форуми

Full Version: Дати за дипломни защити до края на учебната година
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Редовни сесии за дипломни защити:
1. През месец март - за предадените до 02.03.2018 г. дипломни работи ще се организират защити в седмицата от 19.03.
2. През месец юли - за предадените до 29.06.2018 г. дипломни работи ще се организират защити в седмицата от 09.07.

При предадени поне 4 дипломни работи до 04.05.2018 г. ще бъде организирана допълнителна сесия за дипломни защити в седмицата от 14.05.