КСТ Форуми

Full Version: Факултетно общо събрание на студенти и докторанти
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
На 07.03.2018 г. от 15.30 ч. в Учебен корпус 1 - стая 1114, ще се проведе общо събрание за попълване квотите на Студентския съвет.