КСТ Форуми

Full Version: Промяна на датата за изпит за ОКС "магистър" при доц. Л. Цеков
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпитът по дисциплината "Бизнес информационни системи" при доц. Цеков, който беше заложен за 21.05.2018 г. ще се проведе на 19.05.2018 г. от 13 часа в зала 3312.