КСТ Форуми

Full Version: Примерно резюме на дипломна работа
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ръководителят да изисква от дипломанта за деня на защитата разпечатано резюме на ДР, изброяващо ясно и лаконично (т.е. около половин печатна страница) целта, самостоятелно решените задачи, метода (методиката) на работа, проведените експерименти, получените резултати, анализ / изводи и личен принос.
Резюмето е част от документацията, представяна на ДИК в деня на защитата.
(Точка 10 от “МЕМОРАНДУМА”)


Резюме

на дипломна работа на тема:”Управление на стъпков електродвигател с микроконтролер”

Дипломант: . . .

Целта на ДР е разработка на схема и програма за управление на стъпков електродвигател с помощта на микроконтролер AVR ATmega8515 на фирма Atmel.

Самостоятелно решените задачи са:
• изучаване на . . .(напр. принципите за работа и управление на стъпковите електродвигатели);
• изучаване на . . . (напр. използвания микроконтролер 8515);
• разработка на . . . (напр. схема за управление на стъпков електродвигател);
• разработка на . . . (напр. програма за управление на стъпков електродвигател);
• провеждане на необходимите тестове за правилност на предложеното решение.

Използва се (експериментален, теоретичен, числов . . .) метод, като са приложени основните теоретични положения за приложната област.

Проведени са експерименти за ... (напр. развъртане на електродвигателя в двете посоки под управление на разработената за микроконтролера програма, която взаимодейства с предложената съгласуваща електроника за управление на електродвигателя).
Получените експериментални резултати, представени в ДР, показват работоспособността на . . .

Анализ / изводи: предложеното решение е приложимо за . . . (напр. управление на биполярни стъпкови електродвигатели за моноинжекционни системи в автомобилите, т.к. те са от същата гама по захранващо напрежение и мощност).

Личен принос: разработена е . . . (напр. схема и програма за управление на стъпков електродвигател с помощта на микроконтролер AVR ATmega8515 на фирма Atmel).