КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през месец септември
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Предаването на дипломни работи за защита през месец септември е до 31.08.2018 г. включително.

Защитите ще бъдат проведени през седмицата от 17.09 по график, който ще бъде публикуван след 03.09.