КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити до края на 2018 година
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Редовна сесия за дипломни защити ще бъде проведена през месец декември 2018 г. За участие в нея дипломните работи трябва да са предадени в канцеларията на катедрата до 30.11 2018 г., а защитите ще се проведат в седмицата от 10 декември.

При наличие на предадени дипломни работи до 01.10, през месец октомври ще се проведе допълнителна сесия, като защитите ще бъдат в седмицата от 15.10.