КСТ Форуми

Full Version: Информация за прием на студенти за ОКС „магистър”:
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Конкурсният изпит за прием на студенти в ТУ-Габрово за ОКС „магистър”, специалност КСТ от факултет ЕЕ, ще се проведе на 02.10.2018 г. от 08:00 часа в зала АУЛА.