КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на магистри
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Занятията със студенти от 1 курс,ОКС „магистър” по базов учебен план за учебната 2018-2019 г. ще започнат на 22.10.2018 г. Разписа ще бъде публикуван допълнително.