КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити през м. декември 2018 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити през месец декември ще бъдат проведени на 18.12 2018 г. от 14 часа.

В 14 часа всички дипломанти трябва да бъдат в зала 3309 готови за демонстрация на практическата си разработка. След това ще бъдат представени презентациите в зала 3312.