КСТ Форуми

Full Version: Следваща сесия за дипломни защити
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Следващата редовна сесия за дипломни защити ще се проведе през месец февруари 2018 г.
Предаването на дипломни работи е до 31.01.2018 г.

Сесията е за дипломанти от ОКС "Магистър", но ще бъдат допускани и такива от ОКС "Бакалавър"