КСТ Форуми

Full Version: Допълнителни дати за месеците октомври,ноември и декември.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Допълнителната дата за м. декември на доц. Генков е промена и е на 07.12.2018 г. от 13:00 в зала 3114.