КСТ Форуми

Full Version: Изпит по дисциплината Компютърни обучаващи системи
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпит по дисциплината Компютърни обучаващи системи ще се проведе на 6.03.19 г. Часа и залата ще бъдат качени допълнително.