КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити до края на учебната година
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Редовна сесия на дипломни защити ще бъде проведена през втората седмица на месец юли. Предаването на дипломните работи е до 28.06.2019 г.

При наличие на поне 4 предадени дипломни работи до 03.05.2019 г. ще бъде проведена допълнителна сесия за защити през месец май.