КСТ Форуми

Full Version: На вниманието на всички дипломанти
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Дипломните защити ще се проведaт на 20.05.2019 г. от 13:00 часа.
Демонстрациите на практическите разработки ще започне в 13:00 часа в зала 3304, след което защитата на дипломните работи ще се проведе в зала 3312.