КСТ Форуми

Full Version: Дипломни защити на 20.05.2018 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Демонстрациите на практическите разработки ще започне в 13:00 часа в зала 3304, след което защитата на дипломните работи ще се проведе в зала 3312.