КСТ Форуми

Full Version: Предстоящи сесии за дипломни защити
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Редовна сесия на дипломни защити ще бъде проведена през втората седмица на месец юли. Предаването на дипломните работи е до 28.06.2019 г.

Следващата сесия ще се проведе през месец септември. Предаването е до 02.09.2019 г., а вероятните дати за защити са в седмицата от 16.09.2019 г.