Лична страница на доц. д-р. Делян Генков
Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Делян Георгиев Генков

Дата и място на раждане:

14.10.1969г., гр. Троян

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3305
Образование
Висше училище ТУ - Габрово, специалност ИТ
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Моделиране и анализ на времевите загуби от фрагментиране/дефрагментиране в Internet IPv4.0 протоколен стек"
Дата на придобиване: 10.05.2010 г.
Научна специалност: 02.21.04 - "Компютърни системи, комплекси и мрежи"
Академична длъжност

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 17.02.2015г.
Научна специалност: Компютърни системи, комплекси и мрежи
Области на висшето образование и професионални направления 1. Компютърни мрежи
2. Мрежова сигурност
3. Интернет услуги и технологии
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Компютърни мрежи
2. Бази от данни
3. Интернет услуги
4. Интернет технологии
Магистърска степен 1. Мрежова сигурност
2. Системи за сигурност
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Много добри
2. Руски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Добри
3. Немски Умения за четене: Основни
Умения за писане: Основни
Умения за говорене: Основни
Трудов стаж
1995 - 1999 Технически Университет - Габрово, асистент
1999 - 2009 Технически Университет - Габрово, старши асистент
2010 - 2015 Технически Университет - Габрово, главен асистент
2015 - Технически Университет - Габрово, доцент
Специализации
В чужбина -
У нас 1. CCNA (Cisco Certified Networking Associate) – 20.10.2002
2. CCAI (Cisco Certified Academy Instructor) – 23.10.2002
3. CCSI (Certified Cisco Systems Instructor) #30190 – 20.02.2004
4. CCNP (Cisco Certified Networking Professional) – 20.10.2005
5. CCNA Security (Cisco Certified Networking Associate Security) – 16.10.2013
6. VMware Certified Associate - Data Center Virtualization - 26.12.2013
7. VMware Certified Associate - Cloud - 27.12.2013
8. VMware Certified Associate - Workforce Mobility - 28.12.2013
9. CPTE (Certified Penetration Testing Engineer) - 05.12.2014
10. Microsoft Certified Educator - 30.11.2015
11. Microsoft Technology Associate: Networking Fundamentals - 18.05.2015
12. Microsoft Technology Associate: Database Fundamentals - 11.06.2015
13. Microsoft Technology Associate: Security Fundamentals - 26.11.2015
14. Microsoft Technology Associate: Windows Server Administration Fundamentals - 26.11.2015
15. Microsoft Technology Associate: Windows Operating System Fundamentals - 30.11.2015
16. CompTIA Cloud Essentials - 29.10.2015
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз по автоматика и информатика
2. IEEE
Участие в научни проекти
1. "ICT-Supported Vocational Training in European Standardization for Hi-Tech SMEs in the Software and Networking Sectors", PROJECT BG/05/B/F/PP-166029, Leonardo da Vinci
2. "Сравнителен анализ между класически и реконфигуриращи се компютърни архитектури", Договор I-8/2005, фонд "Научни изследвания, 2005-2006
3. "Архитектури за многоядрени високопроизводителни апаратно-програмируеми платформи", Договор Е806/2008, фонд "Научни изследвания, 2008
4. "Изследване на интегрирани услуги и качество на обслужването в мрежова инфраструктура, изградена от виртуални локални мрежи", фонд "Научни изследвания", 2009
5. "Проектиране и апаратно-програмно реализиране на информационно-справочна и презентационна система с тактилен дисплей", фонд "Научни изследвания", 2010-2011
6. "Изследване на мултимедийни потоци и качество на обслужване в компютърни мрежи", фонд "Научни изследвания", 2012-2013
7. "ETN FETCH "Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere" 2013-2015
8. "Изследване на мултимедиен трафик в жични и безжични мрежови структури", фонд "Научни изследвания", 2014
9. "Изследване на отказоустойчивост в мрежови топологии", фонд "Научни изследвания", 2015
Публикации
Статии 3
Доклади 5 доклада на национална конференция
26 доклада на международни конференции
Учебници и учебни помагала 1. Делян Генков. "Основи на компютърните мрежи", ISBN 978-619-7071-61-0, Издателство „Медиатех“ - Плевен, 2014
2. Делян Генков. Ръководство за лабораторни упражнения по компютърни мрежи. ISBN 978-619-7071-71-9, Издателство „Медиатех“ - Плевен, 2014
3. Delyan Genkov, K. Ciapala, M. Miklos, N, Canov, “European and International Standards in the Networking Sector”, Eks-Press, Gabrovo, 2007, ISBN 978-954-8606-20-2
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1. D. Genkov, "Virtual Laboratory for Cisco Networking Academy Program", in proceedings of E-Learning’14 International Conference on E-learning, 12.09.2014, University of La Laguna, Spain, pp. 152 – 157.
2. D. Genkov, "Software System for Configuration Management of Networking Devices", IJRET: International Journal of Research in Engineering and Technology, Volume: 03 Special Issue: 17, Dec-2014, pp. 46 – 50.
3. D. Genkov,  "Monitoring software for IP-based video surveillance system" , 15-th International Conference on Computer Systems and Technologies, pp.79-85, 2014.
4. D. Genkov, V. Kesova "Building an e-learning system in Technical university of Gabrovo, Bulgaria", In Proceedings of EDULEARN 14 Conference, 07 – 09 July 2014, Barcelona, Spain, 2014, ISBN 978-84-617-0557-3, pp. 619 – 626.
5. D. Genkov,  "Implementing port security feature using SNMP protocol" , 14-th International Conference on Computer Systems and Technologies, pp.38-45, 2013.
6. D. Genkov,  "An Approach for Finding Proper Packet Size in IPv6 Networks" , In Proceedings of CompSysTech 2011, Vienna, Austria, June 16-17, 2011. ACM 2011 ISBN 978-1-4503-0917-2, pp. 442 – 447.
7. D. Genkov, "Internet Protocol Version 6 – Benefits, Co-existence Mechanisms and Strategies for Migration", в сборник „Дни на науката 2011“, Велико Търново, 2011, стр. 384 – 390.
8. D. Genkov,  "The Impact of Fragmentation over Streaming Video Traffic" , CompSysTech '08 Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2008, pp. II.14-1 – II.14-6.
9. D. Genkov,  "Algorithm and Testing Software for Avoiding Fragmentation at the Application Layer" , CompSysTech '08 Proceedings of the 9th International Conference on Computer Systems and Technologies, 2008, pp. II.15-1 – II.15-5.
Цитирания
От чуждестранни автори 5
От български автори 7
Постижения
1. Докладът "Implementing Port Security Feature Using SNMP Protocol" е награден с "Best Paper" на конференцията CompSysTech 2013 в гр. Русе.
2. Докладът "Monitoring Software for IP based Video Surveillance System" е награден с "Best Paper" на конференцията CompSysTech 2014 в гр. Русе.
3. Докладът "Virtual Laboratory for Cisco Networking Academy Program" е награден с "Best Paper" на конференцията E-Learning 2014 в Тенерифе, Испания.
4. Instructor Excellence Expert - Cisco Systems, 2012.
5. Участие във финала на състезание за инструктори в мрежови академии - iCompetition 2009.
За връзка
Телефон 066 827 501
Електронна поща dgenkov [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]