Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Иван Симеонов Симеонов

Дата и място на раждане:

10.01.1954г., гр.Плевен

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3403
Образование
Висше училище ВМЕИ - гр. Габрово, специалност ЕТ
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Компютъризирана измервателна система (измерване на нива и разпознаване на материали)"
Дата на придобиване: 26.04.2006г.
Научна специалност: 02.21.04
Придобити научни звания

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 12.12.2011г.
Научна специалност: Компютърни системи, комплекси и мрежи
Области на висшето образование и професионални направления

Технически науки

1. Комуникационна и компютърна техника.
2. Електротехника, електроника и автоматика.
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Анализ и синтез на логически схеми.
2. Цифрова схемотехника.
Магистърска степен 1. Проектиране на схеми с програмируема логика.
2. Анализ и синтез на логически схеми.
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Задоволителни
Умения за оворене:Задоволителни
2. Немски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Добри
3. Руски Умения за четене: Много добри
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Добри
Трудов стаж
1979 - 1980 СД "Телевизионни и радиосервизи", телевизионен техник и ръководител на телевизионен сервиз
1981 - 1985 Технически Университет - Габрово, НИС, конструктор
1985 - 1987 Технически Университет - Габрово, НИС, Научен сътрудник III ст.
1987 - 1990 Технически Университет - Габрово, НИС, Научен сътрудник II ст.
1990 - 2006 Технически Университет - Габрово, Старши асистент
2006 - 2010 Технически Университет - Габрово, Главен асистент
2011 - 2012 Технически Университет - Габрово, Децент
Специализации
В чужбина 1. 1992 г., ТУ-Брауншвайг и Дюселдорф – Германия (CDG)
У нас -
Членство в научни организации и съюзи
1. Association for Computing Machinery
2. Съюз по Автоматика и Информатика
3. Академична общност по компютърни системи и технологии
Участие в научни проекти
1. Уред за оценка на плътността на течности на базата на едночипов микрокомпютър, 1994 г., фонд "Нови перспективни разработки, изделия и технологии"
2. Ултразвуков сигнализатор за ниво на течност, 1995 г., фонд "Нови перспективни разработки"
3. Изследване и приложение на методи, системи, технически средства за обработка на изображения в CAD/CAM системите, 2001г., фонд "Научни Изследвания"
4. Компютъризирана измервателна система, 2001 г., фонд "Подпомагане на млади научни работници, студенти и докторанти"
5. Изследване и приложение на методи, системи, технически средства за обработка на изображения и разпознаване на образи, 2002г., фонд "Научни Изследвания"
6. Изследване на процеса на разпространение на ултразвукови вълни излъчвани от пиезоелектричен елемент във флуидна среда, 2002 г., фонд "Подпомагане на млади научни работници, студенти и докторанти"
7. Проектиране и симулиране на системи за предаване и обработка на цифрови данни, 2003г., фонд "Научни Изследвания"
8. Проектиране на устройства и програмни системи за обмен и обработка на цифрови данни, 2004г., фонд "Научни Изследвания"
9. ETN Doctoral Education in Computing, 2004 г., "ERASMUS-TN"
10. Използуване на програмируема логика при въвеждане на 3Dграфични изображения в изчислителна среда, 2005 г., фонд "Научни Изследвания"
11. Проектиране на компоненти на компютърните системи на базата на програмируеми схеми (логика) и реализация на модул за вградени системи, 2008г., фонд "Научни Изследвания"
12. ETN Teaching, Research, Innovation in Computing Education, 2008 г., "ERASMUS-ENW"
13. Изследване на интегрирани услуги и качество на обслужването в мрежова инфраструктура, изградена от виртуални локални мрежи, 2009 г. , фонд "Научни Изследвания"
14. Проектиране и изграждане на устройство за безконтактно ултразвуково изследване на среди и материали с възможност за вграждане в автоматизирани производствени системи, 2009 г., фонд "Научни Изследвания"
15. Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки, 2009 г., "Европейски Социален Фонд 2007-2013"
16. The international cooperative network of educational and research institution with subcontractors and bodies active in Automotive Industry, 2009 г., AUTOCLUSTERS, SEE/Eol/A/594/1.2/X, „South East Europe”
Публикации
Статии 11 статии
Доклади 50 доклада, изнесени на международни конференции
18 доклада, изнесени на национални конференции
Книги 1
Учебни пособия 1
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1. Ilarionov, R., N.Shopov, I.Simeonov, H.Kilifarev, "Ultrasonic Detection of Explosives Using Wavelets for Synthesis of Features" , J. Sensors and Materials, 22(8), pp.397-408.
2. Yordanov, S., R.Ilarionov, I.Simeonov, H.Kilifarev, N.Shopov, H.Ibrishimov, "System for Non-Contact Ultrasonic Study of Mediums and Materials Intended for Embedding into Automated Manufacturing Systems" , Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 353–358.
3. Ilarionov, R., I.Simeonov, H.Kilifarev, S.Yordanov, N.Shopov, H.Ibrishimov, "Ultrasonic Device for Non-Contact Studying of Materials" , Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’10, Sofia, Bulgaria, 17-18 June, 2010, pp. 38–45..
4. Ilarionov, R. , M.Koleva, N.Shopov, I.Simeonov, D.Demireva, "Effect of Material Structure on Wave Propagation in Non-Contact Ultrasound Identification of Waste Plastics" Greece, 2010.
5. Yordanov S., Simeonov I., Ilarionov R., Kilifarev H., Ibrishimov H., Madjarov N., "Imtelligent ultrasonic sensor" , 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Proceedings, Volume 1, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 686-690..
6. Shopov N., Ilarionov R., Simeonov I., Kilifarev H., Ibrishimov H. , "COMPUTER SYSTEM FOR IDENTIFICATION OF WATER-ETHANOL BINARY MIXTURES" , 10th International Conference, “Research and Development in Mechanical Industry”, RaDMI 2010, Proceedings, Volume 1, 16 - 19. September 2010, Donji Milanovac, Serbia, pp. 664-670.
7. Иларионов, Р. Т., П. С. Иванов, И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, К. Х. Орманджиев., "Акустичен метод за измерване на разстояние с пиезоелектрични преобразуватели" , сп. "Инженерни науки", кн.2/2009, стр.16-25.
8. Иларионов, Р. Т., И. С. Симеонов, Х. С. Килифарев, "Проектиране на устройство за измерване на разстояние" , сп. "Инженерни науки", кн.3/2009, стр.29-42.
9. Shopov, N., R. Ilarionov, I. Simeonov, H. Kilifarev, "Non-contact ultrasound method for identification of yoghurt according to its butter content" , Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, CompSysTech’09, Rousse, Bulgaria, 18-19 June 2009, pp. I.1-1 – I.1-6.
10. Иларионов, Р., И. Симеонов, Н. Шопов, Х. Килифарев., "Компютърно базирана система за ултразвукова идентификация на хранителни продукти" , Сборник доклади от Международна научна конференция УНИТЕХ’09, Том I, 20-21 ноември 2009 Габрово, стр. I-212 – I-218.
Цитирания
От чуждестранни автори 4
От български автори 6
За връзка
Телефон 066 827 479
Електронна поща isim [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]