Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Виктория Цветанова Велкова

Дата и място на раждане:

12.03.1992г., Плевен

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат
Образование
Висше училище ТУ – Габрово, магистър - специалност "Автоматика, Информационна и Управляваща Техника"
Придобити научни степени
Области на висшето образование и професионални направления

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

1. ООП
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Въведение в програмирането
2. Обектно- ориентирано програмиране
3. Програмиране и използване на компютри
4. Компютърна графика
5. Програмиране в интернет среда
6. Програмиране за мобилни устройства
Магистърска степен
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Добри
Умения за писане: Добри
Умения за говорене: Добри
Участие в научни проекти
1. BG05M2OP001-1.002-0002 – "Дигитализация на икономиката в среда на големи данни", 2021г.
2. "Разработка и валидиране на решения за ефективно дистанционно обучение чрез използване на иновативни ИКТ технологии", 2022г., фонд "Научни Изследвания"
Публикации
Статии
Доклади
За връзка
Телефон 066 827 529
Електронна поща v.velkova [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]