Размер на шрифта:  увеличи   намали 
АВТОБИОГРАФИЯ
снимка

Име, презиме, фамилия:

Елена Иванова Захариева-Стоянова

Дата и място на раждане:

02.06.1966г., гр. Габрово

Служебен адрес:

ул. "Х.Димитър" 4, сграда Ректорат, кабинет 3304
Образование
Висше училище ВМЕИ - гр. Габрово, специалност ИТ
Придобити научни степени

ДОКТОР

Тема: "Изследване и разработка на системи за автоматизирано проектиране в трикотажното производство"
Дата на придобиване: 11.01.1999г.
Научна специалност: 02.21.06
Придобити научни звания

ДОЦЕНТ

Дата на придобиване: 25.04.2005г.
Научна специалност: 02.21.07
Области на висшето образование и професионални направления

Комуникационна и компютърна техника

1. Програмни езици.
2. Системи за автоматизация на инженерния труд.
Водени дисциплини
Бакалавърска степен 1. Обектно ориентирано програмиране.
2. Въведение в програмирането.
Магистърска степен 1. Платформено независимо програмиране.
Владеене на чужди езици
1. Английски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Много добри
2. Руски Умения за четене: Отлични
Умения за писане: Много добри
Умения за говорене: Много добри
Трудов стаж
1989 - 1990 Институт "Мехатроника", гр. Габрово, програмист
1990 - 1993 Технически Университет - Габрово, редовен докторант
1993 - 1997 Технически Университет - Габрово, Асистент
1997 - 2000 Технически Университет - Габрово, Старши асистент
2000 - 2005 Технически Университет - Габрово, Главен асистент
2005 - 2015 Технически Университет - Габрово, Доцент
Специализации
В чужбина 1. Чехия по проект CEEPUS - 1 месец, 2001г.
2. Хърватия по проект CEEPUS - 1 месец, 2004г.
У нас -
Членство в научни организации и съюзи
1. Съюз на учените в България
2. Съюз по Автоматика и Информатика
Участие в научни проекти
1. Изследване и приложение на методи, системи, технически средства за обработка на изображения в CAD/CAM системите, 2001г., фонд "Научни Изследвания"
2. Изследване и приложение на методи, системи, технически средства за обработка на изображения и разпознаване на образи, 2002г., фонд "Научни Изследвания"
3. Проектиране и симулиране на системи за предаване и обработка на цифрови данни, 2003г., фонд "Научни Изследвания"
4. Проектиране на устройства и програмни системи за обмен и обработка на цифрови данни, 2004г., фонд "Научни Изследвания"
5. Изследване на методи и разработка на алгоритми за графично проектиране и приложение в CAD/CAM системите, 2005г., фонд "Научни Изследвания"
6. Проектиране и разработка на програмни модули за създаване на графични системи, 2006-2007г., фонд "Научни Изследвания"
7. Проектиране и разработка на програмни модули на CAD система за проектиране на бутикови плетени облекла, 2008г., фонд "Научни Изследвания"
8. Pазработка на графични модули на CAD система за проектиране на плетени структури, 2009г., фонд "Научни Изследвания"
9. Разработка на алгоритмично и програмно осигуряване на CAD системи за проектиране на плетива и бродерии, 2011, фонд "Научни Изследвания"
10. Цифрово представяне на етнографски материали, 2014-2015г., фонд "Научни Изследвания"
11. Облачно-базирана услуга за автоматизирано следене на приема на медикаменти, 2016г., фонд "Научни Изследвания"
12. Разработване на умен диспенсер за лекарства с архитектура, гарантираща защита на личната информация, 2017г., фонд "Научни Изследвания"
Публикации
Статии 5 статии
Доклади 39 доклада, изнесени на международни конференции и национални конференции
Книги -
Учебни пособия 1. Иларионов Р., Е. Захариева, Д. Ангелов, "Ръководство за лабораторни упражнения по Компютърна периферия", Университетско издателство, Габрово, 1997 – първо издание, 2002 - второ издание, ISBN 954-683-043-7.
2. Захариева-Стоянова Е., "Програмиране и използване на компютри – Програмиране на С/С++", Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2003 – първо издание, 2005 – второ издание, ISBN 954-683-207-3.
3. Захариева-Стоянова Е., "Програмиране и използване на компютри, ръководство за лабораторни упражнения", Университетско издателство "Васил Априлов" (CD), Габрово, 2004, ISBN 954-683-242-1.
4. Захариева-Стоянова Е., "Програмни езици – Обектно-ориентирано програмиране в език С++", Университетско издателство "Васил Априлов" (CD), Габрово, 2004, ISBN 954-683-240-5.
5. Захариева-Стоянова Е., "Програмни езици – Обектно-ориентирано програмиране в език С++", ръководство за лабораторни упражнения, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2004, ISBN 954-683-241-3
6. Jerzy Kisilewicz, Elena Zaharieva-Stoyanova, "Cwiczenia laboratoryine w Visual C++6, (C++,Laboratory Exercises)", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej,Wroclaw, 2007.
7. Захариева-Стоянова Е., "Програмиране и използване на компютри – Програмиране на С/С++", Фабер, Велико Търново, 2007 – трето преработено и допълнено издание, ISBN 978-954-782-0.
8. Захариева-Стоянова Е., "Програмни езици, част първа Обектно ориентирано програмиране с език С++", Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2013, ISBN 978-954-683-503-1
9. Захариева-Стоянова Е., Програмни езици, Обектно-ориентирано програмиране с език С++, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2013, ISBN 978-954-683-503-1.
10. Захариева-Стоянова Е., Програмиране и използване на компютри – Програмиране на С/С++, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2017, пето преработено и допълнено издание, ISBN 978-954-683-573-4.
11. Захариева-Стоянова Е., Програмни езици – Обектно-ориентирано програмиране в език С++, Университетско издателство "Васил Априлов", Габрово, 2019, второ преработено и допълнено издание, ISBN 978-954-683-590-1
Избрани научни статии и доклади за сваляне
1. Захариева-Стоянова Е., Н. Синягина, "Кодиране на изображения в системите за автоматизирано проектиране в трикотажното производство", сп. Автоматика и информатика N 5-6, 2001, стр. 51-54.
2. Zaharieva-Stoyanova, E., "Application of Image Processing methods in CAD/CAM Systems for Knitting Industry Automation" , 1st IEEE International Symposium Intelligent Systems, Sep. 2002, Varna, Bulgaria, pp. 55-58.
3. Zaharieva-Stoyanova E., "Software Simulation of Branch Prediction in Intel Pentium Processor Simulator", IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2004-THETA 14, Cluj-Napoca, Romania, Vol. I, 13-15 May 2004, pp. 261-266.
4. Zaharieva-Stoyanova E., "Application of Bezier Curves in Knitting Industry CAD/CAM systems", XL International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies – ICEST 2005, June 29 – July 1, Nis, Serbvia and Montenegro, 2005, pp. 687- 690.
5. Zaharieva-Stoyanova, E., "Algorithm for Computer Aided Design Curve Shape Form Generation of Knitting Patterns" , IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics AQTR 2006-THETA 15, Cluj-Napoca, Romania, Vol.I, 25-28 May 2006, pp.327-331.
6. Zaharieva-Stoyanova, E., "Methods of Graphic Representation of Curves in CAD systems in Knitting Industry" , XLII International Scientific conference on Information”, Comunications and Energy Systems and Technologies ICEST 2007, 24-27 June, 2007, Ohrid, Macedonia, pp.523-526.
7. Zaharieva-Stoyanova, E., "Object-Oriented Approach to CAD System for Knitting Industry Application" , Int. Scientific Conference Computer Science’2008, 18-19 September 2008, Kavala, Greece.
8. Zaharieva-Stoyanova, E., "Project of CAD Module for Knitting Pattern Design" , IASK International Conference E-Activity and Leaning Technologies & InterTIC, 22-24 June 2009, Seville, Spain, pp.63-67.
9. Zaharieva-Stoyanova, E., "Application of Listed Data Structures in Knitting Industry CAD/CAM Systems’ Development" , International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, 23-26 June, Ohrid, Macedonia, pp.757–760.
10. Zaharieva-Stoyanova, E., St. Bozov, "CAD Module for Knitting Patterns Design", 12th International Conference on Computer Systems and Technologies - CompSysTech’11, 16-17 June 2011, Vienna, Austria, pp 298 – 304.
11. Bozov, St., E. Zaharieva-Stoyanova, "Development Of CAD System For Knitting Pattern Design", International Conference Automatics and Informatics’12, 3-7 October, 2012, Sofia, Bulgaria.
12. Zaharieva-Stoyanova, E., St. Bozov, "Digital Representation of Knitting Patterns in Traditional Costumes", International Conference Digital Representation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP 2013, 18-21 September 2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2013, pp. 72-80.
13. Захариева-Стоянова, Е., "Особености при изработката на традиционни ръчно плетени изделия и тяхното компютърно представяне", сборник материали от 10-та национална конференция „Народните занаяти. Минало, настояще, бъдеще”, АЕК „Етър” - Габрово, том IX, стр. 378-387, 2014.
14. Bozov, St., E. Zaharieva, "XML-based approach for Digital Representation of Knitting Patterns", International Conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, DiPP 2014, 18-22 September 2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2014.
15. Zaharieva-Stoyanova, E., Bozov, S., "Portable knitting format - XML-based language for knitting symbols description", CompSysTech 2015, pp. 252-259, doi 10.1145/2812428.2812465, Dublin, Ireland, 2015.
16. Zaharieva-Stoyanova, E., Bozov, S., "Integration of Validation Modules into Knitting Software for Digital Representation of Traditional Costumes", International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2015, pp. 303-311, 28-30 Sept. 2015.
17. Zaharieva-Stoyanova, "Project of Crochet Software Development", Int. conf. ICEST 2016, 28-30 June 2016, Ohrid, Macedonia, pp.221 -224. ISBN 978-9989-786-78-5.
18. Zaharieva-Stoyanova E., Bozov, S., "Application of XML-based Language for Digital Representation of Crochet Symbol", International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2017, vol. 7, pp. 181-189, 7-9 Sept. 2017, Burgas, Bulgaria, ISSN: 1314 - 4006, eISSN: 2535-0366.
19. Zaharieva-Stoyanova E., D. Beshevliev, "Digital Representation of Crochet Symbols Sets", International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2018, vol. 8, pp. 159-164, 27-29 Sept. 2018, Burgas, Bulgaria, ISSN: 1314 - 4006, eISSN: 2535-0366
20. Zaharieva-Stoyanova E., "Digital Representation of Color Stitches in Craft Software", International conference Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage DiPP2019, vol. 9, pp. 225-231, 26-28 Sept. 2019, Burgas, Bulgaria, ISSN: 1314 - 4006, eISSN: 2535-0366
Цитирания
От чуждестранни автори 6
От български автори -
За връзка
ICQ 309-294-891
Телефон 066 827 529
Електронна поща zaharieva [at] tugab.bg

kst.tugab.bg  ]  [  състав на катедрата  ]  [  в началото  ]