Размер на шрифта:  увеличи   намали 
Катедрата е водеща в обучението на специалност "Компютърни Системи и Технологии" и в новото научно направление
"Комуникационна и Компютърна Техника".
Катедра КСТ провежда учебен процес със студентите по следните основни дисциплини:
ОКС Бакалавър
 1  Автоматизация на инженерния труд доц. д-р инж. В. Кукенска
 2  Анализ и синтез на логически схеми доц. д-р инж. Ив. Симеонов
 3  Бази от данни гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 4  Интернет технологии гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 5  Интернет услуги гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 6  Информационни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 7  Компютърна графика проф. дтн инж. Р. Иларионов
 8  Компютърна периферия проф. дтн инж. Р.Иларионов
 9  Компютърни архитектури доц. д-р инж. Р. Райчев
 10  Компютърни графични системи проф. дтн инж. Р.Иларионов
 11  Компютърни мрежи гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 12  Компютърно моделиране доц. д-р инж. В. Кукенска
 13  Микропроцесорна техника доц. д-р инж. Р.Райчев
 14  Моделиране и визуализиране на обекти проф. дтн инж. Р. Иларионов
 15  Програмиране в Интернет среда доц. д-р инж. Р. Иванов
 16  Операционни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 17  Организация на компютъра доц. д-р инж. Р. Иванов
 18  Програмиране и използване на компютри доц. д-р инж. Е. Захариева
 19  Програмни езици доц. д-р инж. Е. Захариева
 20  Проектиране на цифрови системи с програмируеми логика доц. д-р инж. В. Кукенска
 21  Синтез и анализ на алгоритми проф. дмн Ст. Капралов
 22  Цифрова схемотехника проф. дтн инж. Р.Иларионов
   
ОКС Магистър
 1  Бизнес информационни системи доц. д-р инж. Л. Цеков
 2  Компютърни обучаващи системи доц. д-р инж. Л. Цеков
 3  Мобилни Интернет системи доц. д-р инж. Р. Иванов
 4  Мултимедийни системи и WEB-дизайн проф. дтн инж. Р. Иларионов
 5  Обработка на информацията в реално време доц. д-р инж. Р. Райчев
 6  Платформено независимо програмиране доц. д-р инж. Е. Захариева-Стоянова
 7  Проектиране на компютърни системи доц. д-р инж. В. Кукенска
 8  Системи с изкуствен интелект проф. дтн Л. Даковски
 9  Специализирани компютърни архитектури доц. д-р инж. Р. Райчев
 10  Съвременни информационни технологии доц. д-р инж. А. Дончев
 11  Мрежова сигурност гл. ас. д-р инж. Д. Генков
 12  Системи за сигурност доц. д-р инж. Ив. Симеонов

в началото  ]