ТЕМА: Интерактивно приложение за обучение на студенти чрез 3D визуализиране на
базови операции с масиви

Благодаря за вниманието!

Разработил: Жельо Желев Христов,
спец. КСТ, фак. №: 20735438

гр. Габрово
2013 година
Ръководител:
доц. д-р Росен Иванов