КСТ Форуми
Теми за дипломно проектиране спец. КСТ - 2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Теми за дипломно проектиране спец. КСТ - 2013 г. (/showthread.php?tid=402)


Теми за дипломно проектиране спец. КСТ - 2013 г. - tsveti - 24-04-2013

ТЕМИ
за дипломно проектиране
спец. КСТ - 2013 г.

гл. ас. д-р Д. Генков
1. Разработка на система за защита на компютърна мрежа (работно заглавие) – има дипломант
2. Разработка на програмен модул за администриране на система за управление на база от данни MySQL – има дипломант
3. Разработка на програмна система за управление на училище – има дипломант
4. Реализация на система за IP телефония – има дипломант
5. Реализация на програмна система за транспортна фирма – има дипломант
6. Реализация на програмна система за електронен дневник на училище – има дипломант
7. Реализация на офисна мрежа с Windows сървър
8. Реализация на система за мрежово наблюдение
ас. инж. Петър Борисов Минев
9. Моделиране на препрограмируеми логически структури (изисква запознаване с CMOS и PASS TRANSISTOR LOGIC)
10. Изследване на препрограмируеми логически структури (изисква работа със Spice симулатор)
11. Проектиране на периферен модул със серийни интерфейси (преобразуване от USB към UART)
12. Имплементиране и изследване КС със софтуерно микропроцесорно ядро и ОС Linux (изпълнение с програмируема логика)
13. Моделиране на памети за вграждане в програмируема логика (моделиране на двупортова RAM памет и FIFO)
14. Проектиране на микропроцесор с общо предназначение (с минимален набор инструкции за учебна работа. Изпълнение с програмируема логика)
15. Проектиране на модул за управление на периферно устройство със светодиодни матрици - има дипломант
16. Програмно обезпечение за модул за управление на периферно устройство със светодиодни матрици - има дипломант
доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска
17. Програмна реализация на задачи за междупроцесни взаимодействия.
18. Mоделиране и изследване на информационни процеси.
19. Изследване на алгоритми за информационно търсене.
20. Моделиране и иследване на паралелни процеси с мрежи на Петри.
21. Моделиране и иследване на паралелни процеси с обобщени мрежи.
22. Моделиране на компоненти на компютърни системи.
23. Функционално моделиране на компютърни системи.
24. Програмна реализация на кобинаторни алгоритми за топологическо проектиране.
доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов
25. Използване на осезаем тип интерфейси при създаване на информационни системи за възрастни и хора с увреждания – има дипломант
26. Създаване на виртуални менюта чрез пасивни RFID и NFC етикети – има дипломант
27. Разработване на мобилни приложения с помощта на Adobe PhoneGap – има дипломант
28. Анализ и експериментиране на възможността за защитен обмен между клиент и WEB сървър при мобилни ОС Android и iOS – има дипломант
29. Модул GPS приемник с апаратно филтриране на данните.
30. Създаване на Java библиотека, която да предоставя възможност за реализация на интерфейс между персонални компютри и мобилни телефони чрез Bluetooth.
31. Разработване на модул за локално търсене в WEB сайт на базата на семантичен модел на информацията.
32. Разработване на програмен модул за анализ на WEB страници.
гл. ас. инж. Йордан Симеонов Йорданов
33. Проектиране и разработка на програмен продукт за оценка на 2D-геометрични модели, създадени с CAD-система.
Цел: проектиране и реализация на програмен продукт на С/С++.
Изисквания: минимум оценки „Добър” от изпитите по ПИК и ПЕ;
завършено (семестриално) магистърско обучение по спец. „КСТ”
Осигуреност: теоретично осигуряване + работно място с компютър в лаб.3309 (по
желание на дипломанта);
осигуряване участие в СНК на ТУ-Габрово през 2013г.
34. Проектиране и разработка на програмен продукт за бизнес оценка на материални активи.
Цел: проектиране и реализация на програмен продукт на С/С++.
Изисквания: минимум оценки „Добър” от изпитите по ПИК и ПЕ;
завършено (семестриално) магистърско обучение по спец. „КСТ”
Осигуреност: теоретично осигуряване + работно място с компютър в лаб.3309 (по
желание на дипломанта);
осигуряване участие в СНК на ТУ-Габрово през 2013г.
35. Проектиране и разработка на програмен продукт за оценка на 3D-геометрични модели, създадени с CAD-система.
Цел: проектиране и реализация на програмен продукт на С/С++.
Изисквания: минимум оценки „Добър” от изпитите по ПИК и ПЕ;
завършено (семестриално) магистърско обучение по спец. „КСТ”
Осигуреност: теоретично осигуряване + работно място с компютър в лаб.3309 (по
желание на дипломанта);
осигуряване участие в СНК на ТУ-Габрово през 2013г..
СНК - Студентска научна конференция
ас. инж. Илиян Иванов Тодоров
36. Разработка на приложение за архивиране на хартиени документи (Sane/PHP/MySQL)
37. Конфигуриране на Wifi мрежа с RADIUS сървър за управление на достъпа
и MySQL за управление на клиентите.
38. Изследване на мрежова сигурност.
39. Разработка на приложение за генериране на мрежов трафик.
40. Конфигуриранe на опитна постановка за тестване на мрежови маршутизатори.
41. Разработка на приложение за криптирана текстова комуникация.
42. Изследване на CMS системи с отворен код.
доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева
43. Програмна система за компютърно проектиране на кройки на плетени облекла
44. Програмна система за съхраняване на образци от плетени изделия.
45. Програмна система за съхраняване на мотиви на бродерии.
46. Web-базирана система за споделяне на етнографска информация.