Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Теми за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2012 г.
Author Message
Mari Offline
ОУР
*****

Posts: 105
Joined: Apr 2007
Post: #1
Теми за дипломно проектиране за спец. КСТ - 2012 г.
ТЕМИ
за дипломно проектиране
спец. КСТ - 2012 г.

ас. инж. Илиян Иванов Тодоров
1. Конфигуриране и тестване на Wiki информационна система.
2. Конфигуриране на пощенски съсрвър и уеб базиран пощенски клиент (изх. данни Linux, Apache, Postfix, Dovecote)
3. Разработка на уеб базиран пощенски клиент (PHP, MySQL)
4. Конфигуриране на опитна постановка за тестване на мрежови маршутизатори.
5. Разработка на програмно приложение за видео стрийминг с openCV APIs( програмен език по избор - C, C++, Java, Python)
6. Разработка на приложение за криптирана текстова комуникация през серийна (RS232) връзка.
7. Разработка на фирмена мрежа с използване на VLAN.
доц. д-р инж. Валентина Стоянова Кукенска
8. Програмна реализация на алгоритми за декомпозиция на системи.
9. Програмна реализация на алгоритми за топологично проектиране на схеми.
10. Верификация на топологични проекти.
11. Програмна реализация на задачи за управление на процеси.
12. Програмна реализация на задачи за междупроцесни взаимодействия.
13. Моделиране на компоненти на компютърни системи.
14. Моделиране на процеси в комютърните системи.
15. Проектиране и реализация на информационна система за целите на автоматизираното проектиране на специализирани схеми.
ас. инж. Петър Борисов Минев
16. Моделиране и изследване на интерфейсен модул за графичен дисплей (има дипломант)
17. Моделиране и изследване на интерфейсен модул за мишка и клавиатура
18. Моделиране и изследване на интерфейсен модул за сериен обмен
19. Разработка на цялостен дизайн на web-базирана игра (има дипломант)
20. Разработка на периферен модул със светодиодни матрици (има дипломант)
21. Разработка на библиотека от модули за автоматизирано проектиране (има дипломант)
22. Разработка на модул за управление на стандарния вход и изход на КС
23. Разработка на микропроцесорен модул за сградна автоматизация (има дипломант)
доц. д-р инж. Росен Стефанов Иванов
24. Модул GPS приемник с апаратно филтриране на данните.
25. Създаване на Java библиотека, която да предоставя възможност за реализация на интерфейс между персонални компютри и мобилни телефони чрез Bluetooth™.
26. Създаване на интерактивни приложения за мобилни телефони на Python.
27. Разработване на информационни услуги на базата на технология RFID.
28. Мобилно приложение за уведомяване на пациенти за прием на лекарства.
29. Приложение за разпознаване на обекти чрез локализация на безжични етикети.
30. Разработване на модул за локално търсене в WEB сайт на базата на семантичен модел на информацията.
31. Разработване на програмен модул за анализ на WEB страници.
32. Създаване на RFID-базирана система за разпознаване на предмети и цветове с цел интерактивно обучение на деца.
доц. д-р инж. Радослав Петков Райчев
33. Програмиране на микроконтролер като функционален разширител на персонален компютър.
34. Свързване към микроконтролер на цветен LCD-дисплей от мобилен телефон.
35. Свързване към микроконтролер на ротационен енкодер за въвеждане на информация.
36. Свързване към микроконтролер на интелигентен датчик за температура.
37. Генериране на синусоидален сигнал с помощта на таймер от микроконтролер.
38. Управление от микроконтролер на постояннотоков електродвигател.
39. Разширителен модул за статична 7-сегментна индикация.
40. Визуализиране на програмен код.
доц. д-р инж. Елена Иванова Захариева
41. Програмна система за компютърно проектиране на кройки на плетени облекла
42. Програмна система за съхраняване на образци от плетени изделия
43. Програмна система за съхраняване на мотиви на бродерии
44. Система за автоматизирано проектиране на подемно транспортни машини
Консултант – доц. Божин Пенков, катедра МЕТЧ
45. Web- базирано пособие за дисциплината Програмиране и използване на компютри
46. Сайт за хомеопатична медицина
гл. ас. инж. Йордан Симеонов Йорданов
за ОКС „Бакалавър”:
47. Проектиране и реализация на БД на програмен продукт за абонаментни плащания за “Security service” услуги. (на основа MS ACCESS)
48. Проектиране и реализация на потребителски интерфейс на програмен продукт за абонаментни месечни плащания. (на основа MSVC++ 6.0)
49. Проектиране и реализация на БД на програмен продукт за индивидуално отчитане ползването на асансьорни уредби и осветителни инсталации. (на основа MS ACCESS)
за ОКС „Магистър”:
50. Проектиране и реализация на програмен продукт за оценка на дълготрайни материални активи – машини и съоръжения.
(Реализация, на MS .NET 2003, или MSVC++6.0 (или по-високи версии), по избор.)
51. Проектиране и програмна реализация на клиент-сървър приложения за оценка на дълготрайни материални активи – машини и съоръжения.
(Реализация на основа MS .NET, JAVA, PHP & MySQL, или др.,по избор.)
52. Проектиране и програмна реализация на клиент-сървър приложения за оценка на дълготрайни материални активи – недвижими имоти.
(Реализация на основа MS .NET, JAVA, или др., по избор.)
53. Проектиране и програмна реализация на Интернет приложение за написване и документиране на съдебно-технически експертизи. (платформа – по избор)
54. Проектиране и програмна реализация на Интернет приложение за написване и документиране на съдебно-оценъчни експертизи. (платформа – по избор)

(This post was last modified: 22-05-2012, 02:09 PM by Mari.)
11-04-2012, 03:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: