Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ред и условия за приемане и обучение на магистри
Author Message
Mari Offline
ОУР
*****

Posts: 105
Joined: Apr 2007
Post: #1
Ред и условия за приемане и обучение на магистри
Ред и условия за приемане и обучение на студенти в образователно-квалификационна степен “магистър”
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. За обучение в образователно-квалификационна степен (ОКС) “магистър” могат да кандидатстват лица:
• продължаващи по специалността, по която имат диплома за степен “бакалавър” за обучение по държавна поръчка или срещу заплащане /с продължителност на обучението до три семестъра/.
• притежаващи диплома за ОКС „бакалавър” или „магистър” по други специалности /срещу заплащане/ с продължителност на обучението , съобразено с магистърската програма:
• за инженерни специалности – от области „Технически науки” , „Природни науки, математика и информатика” и „Социални, стопански и правни науки”;
• за социални и стопански специалности - от областите „Социални, стопански и правни науки” , „Технически науки” и други области на висшето образование.
• притежаващи диплома за степен „професионален бакалавър по…” /срещу заплащане/ в същото професионално направление със срок на обучение не повече от пет семестъра .
2. От кандидатстудентска такса се освобождават лицата с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 %, лицата, отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, военноинвалидите, кръглите сираци.
3. Приемането на студенти за образователно-квалификационна степен “магистър” за местата, субсидирани от държавата, се провежда чрез конкурс, включващ състезателни изпити.
• за инженерните специалности – тест;
• за стопанските и социални специалности – тест или есе.
Кандидатите за обучение срещу заплащане съгласно чл. 21 ал. 2 и 3 и чл. 95 ал. 4 от ЗВО се приемат чрез конкурс по документи при успех от дипломата за “бакалавър”, “магистър” и „професионален бакалавър по...” най-малко „добър (4)”. При записването си тези студенти сключват договор с университета.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ
4. В Технически университет – Габрово могат да кандидатстват български граждани, които: са завършили образование, даващо им право да продължат обучението си във висшите училища; нямат заболявания, противопоказни за обучение в желаните от тях специалности; не са лишени от свобода поради изтърпяване на присъда към началото на учебната година.
5. Документи за кандидатстване:
• Молба по образец от факултетна канцелария (ФК) с посочване на желаните специалности.
• Копие и оригинал на дипломата за завършено образование или академична справка.
• Документ за платена такса за кандидатстване.
• Кандидат-студентите с променено име или фамилия попълват декларация за идентичност на имената (дава се от ФК);
• Лицата по т.2 ( от общите положения) представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.
Документи за кандидатстване не се приемат след определените срокове и във вече подадените документи не се правят поправки.
Не се приемат кандидатстудентски молби, когато: не са попълнени точно и четливо; не са приложени всички необходими документи; са изпратени по пощата.
6. Кандидатстудентски документи се приемат във факултетни канцеларии 10-28 септември 2012 г.
Ф-т “МУ” – стая № 3103 (Ректорат), тел. 066/ 827 236
Ф-т “ЕЕ” – стая № 3102 (Ректорат), тел. 066/ 827 216
Ф-т “C” – стая № 6207 (Корпус 6) – спец. “ИМ”; тел. 066/ 801 475
– стая № 6205 – спец. “ПА” , “СД” и “СУ”- тел. 066/ 827 515
7. Конкурсните изпити са анонимни. Провеждат се по график, обявен от ФК за всяка специалност. Продължителността на изпитите е 4 часа. Начален час на изпитите 8.00. Кандидат-студентите се явяват в определената им сграда и зала с документ за самоличност и квитанция за платена такса.
Кандидат-студентите, които се явят след като изпитът е започнал, не се допускат до участие в него.
Кандидатът няма право да поставя писмени и други знаци, нарушаващи анонимността. Когато има нарушение, кандидатът е длъжен да го заяви.
При доказан опит за преписване писмената работа се анулира.
8. Конкурсните работи се оценяват от комисии, назначени със заповед на Ректора.
Обявените оценки са окончателни и не подлежат на преоценяване.
Всеки кандидат-студент има право да види лично писмената си работа в 3-дневен срок след обявяване на оценката.
ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛ И КЛАСИРАНЕ
9. Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на състе¬за¬телния бал. Балът се образува като сума от:
• оценка от изпит;
• среден успех от курса на следване;
• среден успех от дипломна работа или държавен изпит.
Максималният бал е 18.
10. В класирането за обучение по държавна поръчка участват само кандидат-студентите, положили успешно конкурсните изпити.
11. По време на класирането не се допуска промяна в предварително зая¬вената от кандидат-студента последователност на специалностите и формите на обучение.
12. Резултатите от класирането се обявят в деня след изпита
ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ СТУДЕНТИ
13. Записването на новоприети студенти се извършва със заповед на Ректора в съответната ФК.
14. Класираните, но не записали се студенти в този срок, отпадат.
15. Приетите за студенти представят при записването си допълнително: лична карта, която след проверка се връща на студента; документ за внесената семестриална такса за обучение; диплома оригинал; автобиография; медицинско удостоверение и удостоверение от районното психиатрично диспансерно заведение от постоянното местожителство на студента (само за редовно обучение). четири снимки – с формат за паспорт;.
Документи за записване на нови студенти (комплект) се купуат се от книжарницата в сграда Ректорат.

11-09-2012, 03:28 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply


Forum Jump: