КСТ Форуми

Full Version: Промяна на часа за изпит при доц. Д. Генков
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Изпита по дисциплините Бази данни ( 3к. ) и Компютърни мрежи (4к.) КСТ за месец октомври ще бъдат на 24.10 от 13:00 в зала 3303, а за месец ноемрви дисциплината Бази данни ( 3к. ) ще бъде на 21.10 от 13:00 в зала 3303 и за дисциплината Компютърни мрежи (4к.) ще бъде на 22.10 от 13:00 в зала 3303. За месец декември дисциплината Бази данни ( 3к. ) ще бъде на 12.12 от 13:00 в зала 3303, а за дисциплината Компютърни мрежи (4к.) ще бъде на 12.12 от 13:00 в зала 3303.