КСТ Форуми

Full Version: Покана от катедра КСТ за откриване на учебната 2021-2022 г.
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Съобщение за откриването на учебната 2021-22 г. със студенти, редовна форма на обучение от специалности КСТ и СКИ.