КСТ Форуми

Full Version: Календарен график за приемане ОКС "магистър" за учебната 2022/2023 г. - първа сесия
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
I. Кандидатстването за ОКС „магистър“ става в съответната факултетна канцелария на Технически университет – Габрово. Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление за кандидатстване.

2. Документ за внесена кандидатстудентска такса – 50 лева, (като основание за заплащане се посочва кандидатстудентската такса, ЕГН и трите имена на кандидата).

3. Копие на диплома за висше образование.

II. За оnline кандидатстване в Технически университет – Габрово за ОКС „магистър“ за учебната 2022-2023 г. кандидатите изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария следните документи:

1. Заявление за кандидатстване.

2. Копие на документ за внесена кандидатстудентска такса – 50 лева, (като основание за заплащане се посочват кандидатстудентската такса, ЕГН и трите имена на кандидата).

3. Копие на диплома за висше образование.

Кандидатстудентската такса може да бъде заплатена чрез банка и чрез електронен магазин:


dsk

ЧРЕЗ БАНКА

Кандидатстудентската такса се превежда по банковата сметка на Технически университет – Габрово:

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF